Постанова КМУ «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України» від 17.07.2014 № 343

Постанови КМ України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2014 р. № 343
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України

З метою організації і координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України, що додається.

Прем’єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2014 р. № 343

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України

Заступник Міністра юстиції, голова міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра закордонних справ, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Радник Міністра юстиції, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Представник Мін’юсту, секретар міжвідомчої робочої групи

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

Представник Міноборони

Представник МВС

Представник ДФС

Представник Держфінмоніторингу

Представник Адміністрації Держприкордонслужби

Представник СБУ (за згодою)

Представник Національного банку (за згодою)

Представник Служби зовнішньої розвідки (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2014 р. № 343

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України

1. Міжвідомча робоча група з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України (далі – міжвідомча робоча група), є тимчасовим консультативно-дорадчим та координаційним органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо визначення шляхів, механізму та способів відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України;

2) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє загальну стратегію та детальний план дій, спрямований на відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України;

2) сприяє координації дій органів виконавчої влади стосовно подання Мін’юсту матеріалів, які можуть бути використані як докази під час здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини, а також під час вирішення спорів і розгляду в закордонних та міжнародних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України;

3) сприяє налагодженню співпраці органів виконавчої влади з міжнародними та іноземними фахівцями і організаціями у напрямі відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України;

4) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в зазначений у запиті строк від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби робочі групи (секції) для виконання покладених на міжвідомчу робочу групу завдань;

4) готувати та надавати пропозиції та рекомендації з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України.

6. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою міжвідомчої робочої групи є заступник Міністра юстиції, на якого покладається організація діяльності міжвідомчої робочої групи.

7. Голова міжвідомчої робочої групи затверджує персональний склад міжвідомчої робочої групи, робочих груп (секцій) та вносить у разі потреби до них зміни.

На засідання міжвідомчої робочої групи запрошується представник Генеральної прокуратури України.

8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться у разі потреби за рішенням її голови.

Засідання міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а за його відсутності – заступник голови за дорученням голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар або за дорученням голови – інший член міжвідомчої робочої групи.

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її персонального складу.

9. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається (надається) усім членам міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. У період між проведенням засідань члени міжвідомчої робочої групи в межах своїх повноважень проводять поточну роботу з виконання завдань, покладених на них міжвідомчою робочою групою.

12. Організація роботи робочих груп (секцій) визначається міжвідомчою робочою групою.

13. Організаційне, технічне та інформаційне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мін’юст.

Схожі новини:

Коментарі