Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Освіта, Постанови КМ України, Правова допомога, Читай

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від __________ 2016 р. № ______

 

Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

 1Цей Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти (далі – Порядок) поширюються на осіб, які навчаються у державних або комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладах за певним освітнім рівнем (освітньо-кваліфікаційним рівнем або ступенем) на період здобуття такого освітнього рівня (освітньо-кваліфікаційного рівня або ступеня), але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, а саме на:

 1) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  2) дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  3) дітей, які віднесені до осіб, зазначених в абзацах четвертому-восьмому та чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  4) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти або помер) внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

  5) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

   Особа, яка належить до однієї з вищезазначених категорій, яка навчалась за державним (регіональним замовленням) у державному (комунальному) вищому навчальному закладі відповідно до умов, визначених цим Порядком, та не завершила навчання за певним ступенем освіти, і яка бажає повторно здобувати вищу освіту в державному (комунальному) вищому навчальному закладі за тим самим ступенем освіти за державним (регіональним замовленням), має право на отримання пільг та гарантій, визначених цим Порядком, за умови відшкодування коштів державного або місцевого бюджету відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2361).

Особа, яка здобула вищу освіту за державним (регіональним замовленням) у державному (комунальному) вищому навчальному закладі на умовах, визначених цим Порядком, і яка за станом здоров’я втратила можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, має право на повторне навчання у державному (комунальному) професійно-технічному або вищому навчальному закладі на умовах державної цільової підтримки, визначеної цим Порядком.

  1. Державна цільова підтримка надається у вигляді:

        1)  повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджету шляхом зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням відповідно до цього Порядку, а також, Умов та правил прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів України на відповідний рік;

        2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої та професійно-технічної освіти;

        3) соціальної стипендії – для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;

        4) безоплатного забезпечення підручниками – за рахунок бібліотечного  фонду  відповідного навчального закладу;

5) безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

6)  безоплатного проживання у студентських та учнівських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою – для осіб, які навчаються за денною формою навчання.

  1. Державна цільова підтримка надається:

1) особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку, у вигляді:

а) повної оплати за навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти за певним освітнім рівнем (освітньо-кваліфікаційним рівнем або ступенем) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів – у разі  зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до Умов та правил прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів України на відповідний рік (з урахуванням квот, встановлених відповідно до Закону);

б) соціальної стипендії – у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

в) безоплатного забезпечення підручниками;

г) безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

д) безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках;

2) особам, зазначеним у підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, у вигляді:

а) повної оплати за навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти за певним освітнім рівнем (освітньо-кваліфікаційним рівнем або ступенем) за рахунок коштів загального фонду державного або  місцевих бюджетів – у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, відповідно до Умов та правил прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів України на відповідний рік;

б) першочергового переведення на навчання на місця державного (регіонального) замовлення у державних (комунальних) вищих навчальних закладах, одержаних за рахунок перерозподілу в межах повноважень вищим навчальним закладом або відповідним державним замовником обсягів державного (регіонального) замовлення – у разі зарахування відповідно до Умов та правил прийому на навчання згідно з угодами, укладеними між навчальним закладом та  фізичною або юридичною особою відповідно до Умов та правил прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів України на відповідний рік;

в) соціальної стипендії – у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

г) безоплатного забезпечення підручниками;

д) безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

е) безоплатного проживання в учнівських гуртожитках – для учнів  професійно-технічних навчальних закладів, проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному вищим навчальним закладом у встановленому законодавством порядку, – для студентів вищих навчальних закладів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів;

3) особам, зазначеним у підпунктах 3-4 пункту 1 цього Порядку, у вигляді:

а) повної оплати за навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти за певним освітнім рівнем (освітньо-кваліфікаційним рівнем або ступенем) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів – у разі  зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до Умов та правил прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів України на відповідний рік;

б) соціальної стипендії – у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

в) безоплатного забезпечення підручниками;

г) безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

д) безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках;

4) особам, зазначеним у підпункті 5 пункту 1 Порядку, у вигляді:

а) повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за певним освітнім рівнем (освітньо-кваліфікаційним рівнем або ступенем) за рахунок коштів загального фонду державного або  місцевих бюджетів – у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до Умов та правил прийому до вищих та професійно-технічних навчальних закладів України на відповідний рік;

б) надання у встановленому законодавством порядку пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти та професійно-технічної освіти  – у разі зарахування на навчання згідно з угодами, укладеними між вищим навчальним закладом та  фізичною або юридичною особою, відповідно до Умов та правил прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів України на відповідний рік;

в) повної оплати за навчання для здобуття професійно-технічної освіти за певним освітнім ступенем за рахунок коштів загального фонду державного (місцевих бюджетів) – у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення;

            г) безоплатного забезпечення підручниками;

д) безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

          е) безоплатного проживання в учнівських гуртожитках – для учнів  професійно-технічних навчальних закладів, проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному вищим навчальним закладом у встановленому законодавством порядку,  – для студентів вищих навчальних закладів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів, за умови, що зазначені у цьому підпункті особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 22).

  1. Проживання в учнівських та студентських гуртожитках осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, забезпечується відповідним  навчальним закладом за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначену мету у кошторисах таких навчальних закладів, затверджених в установленому порядку.

        Для певних категорій осіб, що відповідно до цього Порядку мають право на проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою, державний або комунальний вищий навчальний заклад може самостійно встановлювати конкретний  розмір  плати, що не може перевищувати 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності,  визначеного у встановленому порядку.

 Особи, які відповідно до пункту 3 цього Порядку мають право на безоплатне проживання у гуртожитках або на  проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою, у разі продовження навчання у цьому навчальному закладі за наступним освітнім ступенем, на період вступу та до зарахування у  встановленому законодавством порядку до числа здобувачів освіти на навчання за наступним ступенем освіти мають право на проживання у гуртожитку на умовах, визначених цим Порядком, за умови, що вік вступника не перевищує 23 років.

  1. Державна цільова підтримка осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, надається певним навчальним закладом, до якого здобувача освіти зараховано у встановленому порядку, та припиняється у разі відрахування особи з такого навчального закладу у порядку та з підстав, визначених законодавством (з урахуванням абзацу третього пункту 4 цього Порядку).

Державна цільова підтримка, що надається певним навчальним закладом,  припиняється також у випадку:

надання здобувачу освіти академічної відпустки, у тому числі за медичним показанням, або перерви у навчанні;

переведення до іншого навчального закладу.

У разі поновлення (переведення) здобувача освіти на навчання  до того ж або до іншого навчального закладу, питання надання йому державної цільової підтримки розглядається відповідним навчальним закладом згідно з цим Порядком.  

  1. Документами, які дають право на одержання державної цільової підтримки, є:

         1) для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього  Порядку, – посвідчення учасника бойових дій, видане у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068). Посвідчення перевіряється шляхом запиту до Єдиного державного реєстру учасників бойових дій, ведення якого здійснює Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

  2) для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, – свідоцтво про народження особи (здобувача освіти) та посвідчення учасника бойових дій (батька або матері здобувача освіти);

  3) для осіб, зазначених у підпунктах 3-4 пункту 1 цього Порядку, – документ, виданий відповідно до абзацу дев’ятого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  4) для осіб, зазначених у підпункті 5 пункту 1 цього Порядку, – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно з Порядком оформлення  і  видачі  довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296).

  1. Для отримання державної цільової підтримки особи, зазначені у пункті
    1 цього Порядку, подають на ім’я керівника відповідного навчального закладу заяву (в довільній формі) із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особа претендує, документ (документи), його (їх) копію (копії), завірену (завірені) в установленому порядку, зазначений (зазначені) у пункті 6  цього Порядку.

Заява та вищезазначені документи подаються особисто.

У разі, якщо особа, яка претендує на отримання державної цільової підтримки відповідно до підпункту 2 пункту 2 цього Порядку, є неповнолітньою, заява подається особою, яка в установленому законодавством порядку представляє інтереси такого здобувача освіти.

Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника навчального закладу.

Державна цільова підтримка, зазначена у пункті «б» підпункту 2 та у пункті «б» підпункту 4 пункту 3 цього Порядку у частині повноважень державного (регіонального) замовника, надається за його рішенням.

 Контроль за достовірністю відомостей, що містяться у поданих особою документах, а також здійснення заходів із запобігання випадкам отримання державної цільової підтримки без належних підстав покладається на керівника відповідного навчального закладу.

                                               

Схожі новини:

Коментарі