Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведення антитерористичної операції» від 01.10.2014 № 535

Постанови КМ України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. № 535
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, що додається.

Прем’єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 535

ПОРЯДОК
використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті Мінсоцполітики від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійні внески, гранти та дарунки (далі – кошти) для надання одноразової грошової допомоги (далі – грошова допомога) постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатність чи можливість самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті) (далі – постраждала чи внутрішньо переміщена особа).

2. Мінсоцполітики:

1) відкриває:

рахунок 3125 “Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ” за програмою “Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми” для зарахування коштів у національній валюті;

валютний рахунок у публічному акціонерному товаристві “Державний експортно-імпортний банк України” для зарахування коштів в іноземній валюті з подальшою конвертацією у національну валюту і перерахуванням на рахунок, зазначений в абзаці другому цього підпункту;

2) утворює комісію з питань розподілу коштів для надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам (далі – комісія), до складу якої включаються представники Мінфіну, Мінекономрозвитку, МВС, МОН, Мінрегіону, МОЗ, ДСНС, Казначейства та голова громадської ради при Мінсоцполітики, завданням якої є здійснення розподілу коштів між областями та м. Києвом за поданням обласних, Київської міської держадміністрацій.

3. Районні, районні в м. Києві держадміністрації та виконавчі комітети міст обласного підпорядкування утворюють комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам (далі – місцеві комісії), до складу яких включаються представники структурних підрозділів відповідних держадміністрацій та виконавчих комітетів з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, а також відповідних органів внутрішніх справ, територіальних підрозділів ДМС. Місцеві комісії мають право в установленому порядку залучати до своєї роботи відповідних фахівців державних органів, представників громадських рад при місцевих органах виконавчої влади, громадських об’єднань.

4. Для отримання грошової допомоги постраждала чи внутрішньо переміщена особа звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної в м. Києві держадміністрації, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради (далі – органи соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання або фактичним місцем перебування з відповідною заявою, в якій зазначає причини необхідності надання їй грошової допомоги та реквізити рахунка, відкритого у банківській установі.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);

копія довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції (для зазначеної категорії осіб);

медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

Орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання грошової допомоги, після проведення перевірки правильності оформлення заяви, достовірності викладених у ній відомостей про заявника та наявності документів, зазначених в абзацах третьому – сьомому цього пункту, приймає заяву та додані до неї документи і проводить перевірку щодо отримання особою грошової допомоги раніше.

У разі коли особа раніше не отримувала грошової допомоги, орган соціального захисту населення передає заяву та додані до неї документи на розгляд місцевої комісії.

У разі коли особа раніше отримувала грошову допомогу, орган соціального захисту населення повертає їй подані документи та повідомляє про відмову у наданні грошової допомоги у зв’язку з тим, що така допомога надається лише один раз.

5. Місцева комісія за результатами розгляду поданих документів приймає рішення про доцільність надання грошової допомоги, її розмір або відмову у наданні грошової допомоги щодо кожної особи, яка подала заяву про отримання грошової допомоги.

Рішення місцевої комісії приймаються більшістю голосів її затвердженого складу та оформляються протоколом, у якому зазначається список осіб, яким може бути надана грошова допомога (далі – отримувачі), та її розміри, а також список осіб, яким у наданні грошової допомоги відмовлено з обґрунтуванням відмови щодо кожної такої особи.

Місцева комісія складає реєстр отримувачів (далі – реєстр).

Протокол засідання місцевої комісії та реєстр підписуються усіма членами місцевої комісії, присутніми на її засіданні.

Витяг з протоколу засідання місцевої комісії надається під розписку (або надсилається поштою) особам, щодо яких прийнято рішення про відмову у наданні грошової допомоги, органом соціального захисту населення.

6. Органи соціального захисту населення подають щомісяця 1 і 15 числа реєстри структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі – регіональні органи соціального захисту населення).

7. Регіональні органи соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня надходження реєстрів від органів соціального захисту населення формують подання про виділення коштів для надання грошової допомоги отримувачам, що підписується керівником (заступником керівника) регіонального органу соціального захисту населення та затверджується головою обласної, Київської міської держадміністрації (далі – подання), яке разом з реєстрами подається до Мінсоцполітики.

8. Мінсоцполітики на підставі отриманого подання готує пропозиції про розміри грошової допомоги в розрізі категорій отримувачів і розподіл коштів між областями та м. Києвом у межах наявного залишку на рахунках і подає їх на розгляд комісії.

Комісія розглядає та затверджує розміри грошової допомоги і розподіл коштів між областями та м. Києвом.

9. Мінсоцполітики на підставі затвердженого комісією розподілу коштів перераховує кошти на відкриті органами Казначейства рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень регіональних органів соціального захисту населення, а також доводить до регіональних органів соціального захисту населення рішення про розміри грошової допомоги в розрізі категорій отримувачів і розподіл коштів між областями та м. Києвом.

10. Регіональні органи соціального захисту населення:

перераховують кошти на відкриті органами Казначейства рахунки органів соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня надходження коштів від Мінсоцполітики;

подають зведений звіт Мінсоцполітики про суму перерахованої грошової допомоги на особові рахунки отримувачів, відкриті у банківських установах, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

11. Органи соціального захисту населення:

перераховують грошову допомогу на особові рахунки отримувачів, відкриті у банківських установах, протягом трьох робочих днів з дня надходження коштів від регіональних органів соціального захисту населення;

подають звіт регіональним органам соціального захисту населення про суму перерахованої грошової допомоги на особові рахунки отримувачів, відкриті у банківських установах, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

12. У встановленому законодавством порядку здійснюються:

відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням коштів;

відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про використання коштів;

складення та подання фінансової звітності про використання коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням.

Схожі новини:

Коментарі